Aýratynlyk

Haryt

M2 kiçi linzalar

Endoskop linzalary;1/9 "-dan 1/6" Surat formaty;M2.2 * P0.25 Dag;1 mm-den 2mm fokus uzynlygy;FoV-ni 120 derejä çenli ele alyň

M2 kiçi linzalar

Biz diňe önüm getirmeýäris.

Tejribe berýäris we çözgütler döredýäris

 • Balyk linzalary
 • Pes ýoýulýan linzalar
 • Linzalary skanirlemek
 • Awtoulag linzalary
 • Giň burç linzalary
 • CCTV linzalary

Gysgaça syn

2010-njy ýylda esaslandyrylan “Fuzhou ChuangAn Optics”, CCTV linzasy, balyk linzasy, sport kamerasy, ýoýulmazlyk obýekti, awtoulag linzasy, maşyn görüş linzasy we ş.m. ýaly görüş dünýäsi üçin innowasiýa we ýokary önüm öndürmekde öňdebaryjy kompaniýa. ýöriteleşdirilen hyzmat we çözgütler.Täzelik we döredijilik biziň ösüş düşünjelerimizdir.Kompaniýamyzda gözleg geçirýän agzalar, berk hil dolandyryşy bilen birlikde köp ýyllyk tehniki nou-hau bilen täze önümleri ösdürmäge çalyşýarlar. Müşderilerimiz we ahyrky ulanyjylarymyz üçin ýeňiş gazanmak strategiýasyna ýetmäge çalyşýarys.

 • 10

  ýyllar

  10 ýyllap gözleg we dizaýn bilen meşgullanýarys
 • 500

  Görnüşleri

  500-den gowrak optiki linzalary özbaşdak ösdürdik we tasladyk
 • 50

  Countriesurtlar

  Önümlerimiz 50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilýär
 • Dar zolakly süzgüçleriň wezipesi we ýörelgesi
 • M8 we M12 linzalar näme?M8 bilen M12 linzalaryň arasynda näme tapawut bar?
 • Giň burçly linzalar portretler üçin laýykmy?Giň burçly linzalaryň şekillendiriş ýörelgesi we aýratynlyklary
 • Telecentric linza näme?Onda haýsy aýratynlyklar we wezipeler bar?
 • Senagat linzalary nähili klassifikasiýa edilýär?Dinönekeý linzalardan nähili tapawudy bar?

Iň soňky

Makala

 • Dar zolakly süzgüçleriň wezipesi we ýörelgesi

  1. Dar zolakly süzgüç näme?Süzgüçler islenýän radiasiýa zolagyny saýlamak üçin ulanylýan optiki enjamlardyr.Dar zolakly süzgüçler, belli bir tolkun uzynlygy aralygyndaky ýagtylygy ýokary ýagtylyk bilen geçirmäge mümkinçilik berýän zolakly süzgüçdir, beýleki tolkun uzynlyklarynda ýagtylyk siňdiriler ...

 • M8 we M12 linzalar näme?M8 bilen M12 linzalaryň arasynda näme tapawut bar?

  M8 we M12 linzalary näme?M8 we M12 kiçi kamera linzalary üçin ulanylýan gurnama ululyklarynyň görnüşlerine degişlidir.S-monta l linzasy ýa-da tagta linzasy diýlip hem atlandyrylýan M12 linzasy kameralarda we CCTV ulgamlarynda ulanylýan obýektiw görnüşidir.“M12”, diametri 12mm bolan monta thread sapynyň ululygyny aňladýar.M12 linzalar ...

 • Giň burçly linzalar portretler üçin laýykmy?Giň burçly linzalaryň şekillendiriş ýörelgesi we aýratynlyklary

  1.Portretler üçin giň burçly linzalar barmy?Jogap, adatça ýok, giň burçly linzalar portretleri düşürmek üçin adatça laýyk däl.Adyndan görnüşi ýaly giň burçly linzanyň has giň meýdany bar we surata has köp görnüşi goşup biler, emma ýoýulma we deforma sebäp bolar ...

 • Telecentric linza näme?Onda haýsy aýratynlyklar we wezipeler bar?

  Telecentric linzasy optiki linzanyň bir görnüşidir, ol teleýaýlym ýa-da telefon linzasy hem diýilýär.Specialörite obýektiw dizaýny arkaly onuň fokus uzynlygy birneme uzyn we obýektiwiň fiziki uzynlygy adatça fokus uzynlygyndan has kiçi bolýar.Aýratynlygy, uzakdaky obýekti görkezip biljekdigi ...

 • Senagat linzalary nähili klassifikasiýa edilýär?Dinönekeý linzalardan nähili tapawudy bar?

  Senagat linzalary senagat pudagynda giňden ulanylýar we umumy linzalaryň biridir.Dürli zerurlyklara we amaly ssenariýalara görä dürli önümçilik linzalaryny saýlap bolýar.Senagat linzalaryny nädip klassifikasiýa etmeli?Senagat linzalaryny dürli görnüşlere bölmek mümkin ...

Strategiki hyzmatdaşlarymyz

 • bölek (8)
 • bölek- (7)
 • 1-nji bölüm
 • bölek (6)
 • 5-nji bölüm
 • 6-njy bölüm
 • 7-nji bölüm
 • bölüm (3)