Aýratynlyk

Haryt

2/3 ″ M12 linzalar

2/3 dýuým M12 / S-daky linzalar, 2/3 dýuým datçik ululygy we M12 / S monta l linzasy bolan kameralar bilen ulanmak üçin niýetlenen linzalaryň bir görnüşidir.Bu linzalar köplenç maşyn görmekde, howpsuzlyk ulgamlarynda we ykjam we ýokary hilli şekil çözgütlerini talap edýän beýleki programmalarda ulanylýar.Bu M12 / S-gurnama linzasy, ChuangAn Optics tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen önüm.Obýektiviň şekillendiriş hilini we hyzmat möhletini üpjün etmek üçin ähli aýna we demirden ýasalan gurluşy kabul edýär.Şeýle hem uly maksat meýdany we uly çuňlugy bar (apertura F2.0-F10. 0-dan saýlanyp bilner), pes ýoýulma (iň az ýoýulma)<0.17%) we Sony IMX250 we beýleki 2/3 ″ çiplere degişli beýleki senagat obýektiw aýratynlyklary. Fokus uzynlygy 6mm, 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm we ş.m.

2/3 ″ M12 linzalar

Biz diňe önüm getirmeýäris.

Tejribe berýäris we çözgütler döredýäris

 • Balyk linzalary
 • Pes ýoýulýan linzalar
 • Linzalary skanirlemek
 • Awtoulag linzalary
 • Giň burç linzalary
 • CCTV linzalary

Gysgaça syn

2010-njy ýylda esaslandyrylan “Fuzhou ChuangAn Optics”, CCTV linzasy, balyk linzasy, sport kamerasy, ýoýulmazlyk obýekti, awtoulag linzasy, maşyn görüş linzasy we ş.m. ýaly görüş dünýäsi üçin innowasiýa we ýokary önüm öndürmekde öňdebaryjy kompaniýa. ýöriteleşdirilen hyzmat we çözgütler.Täzelik we döredijilik biziň ösüş düşünjelerimizdir.Kompaniýamyzda gözleg geçirýän agzalar, berk hil dolandyryşy bilen birlikde köp ýyllyk tehniki nou-hau bilen täze önümleri ösdürmäge çalyşýarlar. Müşderilerimiz we ahyrky ulanyjylarymyz üçin ýeňiş gazanmak strategiýasyna ýetmäge çalyşýarys.

 • 10

  ýyllar

  10 ýyllap gözleg we dizaýn bilen meşgullanýarys
 • 500

  Görnüşleri

  500-den gowrak optiki linzalary özbaşdak ösdürdik we tasladyk
 • 50

  Countriesurtlar

  Önümlerimiz 50-den gowrak ýurda we sebite eksport edilýär
 • Bi-telecentrik linzalaryň artykmaçlyklary näme?Bi-telecentrik linzalar bilen telecentrik linzalaryň arasyndaky tapawut
 • Senagat meýdanyndaky önümçilik linzalarynyň roly we olaryň senagat barlagynda ulanylyşy
 • Maşyn görmek linzalarynyň esasy aýratynlyklary we amaly ssenarileri
 • Telecentric linzalaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri, telecentrik linzalar bilen adaty linzalaryň arasyndaky tapawutlar
 • Maşyn görmek linzalarynyň ýörelgesi we işi

Iň soňky

Makala

 • Bi-telecentrik linzalaryň artykmaçlyklary näme?Bi-telecentrik linzalar bilen telecentrik linzalaryň arasyndaky tapawut

  Iki telesentrik linza dürli refraktiw görkeziji we dispersiýa häsiýetli iki optiki materialdan ýasalan obýektiwdir.Esasy maksady, dürli optiki materiallary birleşdirip, obýektiwiň şekillendiriş hilini ýokarlandyrmak arkaly päsgelçilikleri, esasanam hromatiki kynçylyklary azaltmak ýa-da ýok etmek.1 bi Iki telecentrik linzalaryň artykmaçlyklary näme?Iki telesentrik linzalaryň ajaýyp artykmaçlyklary bar, ýöne işlemek has kyn we ulanmak üçin has köp hünär talap edýär.Bi-telecentrik linzalaryň artykmaçlyklaryna jikme-jik seredeliň: 1) biörite wizual effektleri dörediň Bi-telecen ...

 • Senagat meýdanyndaky önümçilik linzalarynyň roly we olaryň senagat barlagynda ulanylyşy

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, senagat linzalary esasan senagat pudagynda ulanylýan linzalardyr.Senagat pudagynda möhüm rol oýnaýarlar we önümçilik we gözegçilik üçin möhüm wizual goldaw berýär.Senagat linzalarynyň senagat pudagynda aýratyn ornuna göz aýlalyň.1 industrial Senagat meýdanyndaky senagat linzalarynyň esasy roly 1-nji rol: Surat maglumatlaryny almak Senagat linzalary esasan senagat pudagynda şekil maglumatlary almak üçin ulanylýar.Suratlary düşürmek we ýazga almak üçin hakyky sahnadaky ýagtylygy kamera datçigine gönükdirip bilerler.Zähmeti dogry saýlamak bilen ...

 • Maşyn görmek linzalarynyň esasy aýratynlyklary we amaly ssenarileri

  Maşyn görmek obýekti, maşyn görmek ulgamynda möhüm şekillendiriş komponentidir.Esasy wezipesi, sahnadaky ýagtylygy şekil döretmek üçin kameranyň duýgur elementine gönükdirmekdir.Adaty kamera linzalary bilen deňeşdirilende, maşyn görmek linzalary, adatça, maşyn görmek programmalarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin käbir aýratyn aýratynlyklara we dizaýn pikirlerine eýe.1 machine Maşyn görmek linzalarynyň esasy aýratynlyklary 1) Kesgitli deri we fokus uzynlygy Suratyň durnuklylygyny we yzygiderliligini saklamak üçin, maşyn görmek linzalary adatça kesgitlenen duralgalara we fokus uzynlyklaryna eýe.Bu ...

 • Telecentric linzalaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri, telecentrik linzalar bilen adaty linzalaryň arasyndaky tapawutlar

  Tententrik linzalar, süýşýän smena linzalary ýa-da ýumşak fokusly linzalar diýlip hem atlandyrylýar, obýektiwiň içki görnüşiniň kameranyň optiki merkezinden sowulyp bilýän iň möhüm aýratynlygy bar.Adaty obýektiw haýsydyr bir obýekti atanda, obýektiw we film ýa-da datçik bir tekizlikde bolýar, telesentrik obýektiw obýektiwiň optiki merkezi datçigiň ýa-da filmiň merkezinden sowulmagy üçin obýektiw gurluşyny öwrüp ýa-da egip bilýär.1 tele Telecentrik linzalaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri 1-nji artykmaçlygy: Meýdany dolandyrmagyň çuňlugy Telecentric linzalar pi-iň belli böleklerine saýlap biler ...

 • Maşyn görmek linzalarynyň ýörelgesi we işi

  Maşyn görmek linzasy, maşyn görmek ulgamlary üçin ýörite döredilen senagat kamera linzasydyr.Esasy wezipesi, surata düşürilen obýektiň şekilini awtomatiki surata ýygnamak, gaýtadan işlemek we derňemek üçin kamera datçigine proýekt etmekdir.Highokary takyklyk ölçegi, awtomatiki gurnama, weýran etmeýän synag we robot nawigasiýasy ýaly köp ugurlarda giňden ulanylýar.1 machine Maşyn görmek obýektiwiniň prinsipi Maşyn görmek linzalarynyň prinsipleri esasan optiki şekillendiriş, geometrik optika, fiziki optika we fokus uzynlygy, görnüş meýdany, apert ...

Strategiki hyzmatdaşlarymyz

 • bölek (8)
 • bölek- (7)
 • 1-nji bölüm
 • bölek (6)
 • 5-nji bölüm
 • 6-njy bölüm
 • 7-nji bölüm
 • bölüm (3)